Nowe technologie
lepsze jutro

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.Od 01.05.2018 r. DreamART sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.”
 
Opis projektu
 
Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę DreamART z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez wybraną akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. W ramach realizacji projektu zakłada się wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej w postaci nowej usługi polegającej na wdrożeniu systemu informatycznego integrującego i porządkującego procesy biznesowe w firmie klienta oraz firmach współpracujących pod kątem wymiany informacji, wiedzy o klientach, realizowanych projektach, wspólnie wymienianych zasobach ludzkich, jak
i materialnych oraz wymiany dokumentów księgowych w formie elektronicznej w celu świadczenia
innowacyjnych usług dla podmiotów gospodarczych.
Projekt zakłada również wsparcie doradcze ze strony IOB w przygotowaniu pełnego wdrożenia innowacji, obejmujące niezbędne doradztwo w zakresie zakupu i realizacji prac informatycznych i technicznych. Beneficjent dokona zakupów inwestycyjnych związanych z wdrażaną innowacją
w ramach inwestycji początkowej.
 
Cel projektu
 
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. Rezultatem projektu będzie pozyskanie wsparcia doradczego w celu wzmocnienia potencjału firmy do wdrożenia innowacji technologicznej oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. W efekcie przeprowadzenia usług doradczych Beneficjent uzyska realną pomoc we wdrożeniu innowacyjnej technologii w nowym segmencie oferty - służyć temu będą zapewnione przez IOB usługi przygotowujące przedsiębiorstwo do wdrożenia oraz wsparcie doradcze na etapie wdrożenia w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy.
 
Wskaźnikami produktu w projekcie są:
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.
Wskaźnikami rezultatu są:
  • Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  • Liczba wprowadzonych innowacji,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych
  • Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych
 
Wartość Projektu wynosi 976 374,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 555 660,00 zł


DreamART Sp. z o.o.
ul. Rejtana 23
35-326 Rzeszów

tel. 17 785 26 85
fax. 17 785 26 87www.dreamart.rzeszow.pl