Nowe technologie
lepsze jutro

„DreamRobot – system wsparcia terapii dzieci autystycznych”Od 01.07.2017 r. DREAMART SP. Z O.O. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „DreamRobot – system wsparcia terapii dzieci autystycznych”
 
Opis projektu
 
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego zoomorficznego robota pomocnego w rehabilitacji dzieci z autyzmem. Zadaniem opracowanego w ramach projektu robota o nazwie „DreamRobot” będzie skuteczne nawiązanie interakcji z otoczeniem oraz podniesienie poziomu kreatywności dzieci z ASD. Unikalną funkcjonalnością będzie wykorzystanie robota jako kolejnego narzędzia diagnostycznego z możliwością zapisu przebiegu terapii oraz jej efektów. W ramach projektu powstanie szereg prototypów poszczególnych systemów składowych, które w ostatecznej wersji stanowić będą kompletnego robota w wielkości około 60 cm. Sztuczna inteligencja zaimplementowana w robocie umożliwi bezpośrednią interakcję robota z dziećmi autystycznymi. DreamRobot stanowił będzie kompilację najnowszych technologii związanych z rejestracją i obróbką danych, a dzięki specjalnym algorytmom analizującym zachowanie dzieci autystycznych zareaguje w pożądany przez terapeutów sposób.
 
Cel projektu
 
Celem projektu jest zwiększenie nakładów na działalność B+R przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenia innowacji produktowej w postaci innowacyjnego zoomorficznego robota pomocnego w rehabilitacji dzieci z autyzmem. Realizacja projektu ma na celu znaczący rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku regionalnym oraz krajowym. Projekt umożliwi opracowanie nowoczesnej technologii oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R.
Cele projektu wpisują się wprost w cele 1 Osi Priorytetowej PRO WL na lata 2014-2020 „Badania i innowacje” oraz w cele Działania 1.2 „Badania celowe”.
 
Wskaźnikami produktu w projekcie są:
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
  • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R
  • Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
  • Liczba realizowanych projektów B+R
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
 
Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:
  • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
 
Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta. 

Wartość Projektu wynosi  3 645 758,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 775 820,68 zł
 

DreamART Sp. z o.o.
ul. Rejtana 23
35-326 Rzeszów

tel. 17 785 26 85
fax. 17 785 26 87www.dreamart.rzeszow.pl